Actioun Lëtzebuergesch - Eis Sprooch a.s.b.l.

Politesch, reliéis, a philosophesch neutral - Gegrënnt 1971

Eng Vereenegung fir eiser Sprooch op all verstänneg Fassong ze hëllefen, an hir iwwerall do déi Rechter ze verschafen, déi si zegutt huet

Eng Klack fir eis Sprooch

Nummer 303 (06.07.2024)
Eis Sprooch egal? | Jo, dat ass nëmmen Eises! | Op de Walfer Bicherdeeg | Dann elo den Tour de France... | Schreifweis ... a keen Enn! | Eng Schnok

Nummer 302 (01.06.2024)
Immigratioun - Integratioun a Sprooch | Eis/äis - zwéi(n)/zwou/zwee | Schonn dru geduecht? | Uertschafts- regional- lokal Varianten | Subsidenhëllef fir d'Sprooch | Schéin der Rei no!

Nummer 301 (04.05.2024)
Eises Kascht, e bësse wéi d'Sprooch | Eise gudde Jang! | Eis esou aarm Sprooch... | Feierlecht Lëtzebuergesch? | Sprooch an Handwierk | Lëtzebuergesch EU-Sprooch? | Wéi een et kuckt.

Nummer 300 (06.04.2024)
Eis KLACK N°300! | Zënter ‚Uedem an Éiv“ | Wéi räich ass d'Lëtzebuergescht? | 200 Joer!

Nummer 299 (02.03.2024)
Merci, Här Minister! | Dann iwwersetzt emol! | Kadaster | Iwwersetze fir eis Press | Lux Marteling: Keen Äddi! | Wantersprooch

Nummer 298 (03.02.2024)
Sozialpädagogik/-didaktik? | Eis Wantersprooch | Däitsch op Lëtzebuergesch | Scho beduecht? | Gelungen, geldir | Zevill Däitsch/Franséisch?

Nummer 297 (06.01.2024)
Statistik a Sprooch | Heeschefra? | Mir fueren... | ...ass nun mol EISES | Ewell dru geduecht | Nei Wierder? | Prosa a Gedichter

Nummer 296 (02.12.2023)
‚Eiser‘ Wierder a ‚friemer‘ | TRÈS BIEN! | Chrëschtmount | Praxis | Mat näischt Famill

Nummer 295 (04.11.2023)
‚Eise‘ REENERT | Studentenzeitung ZOOM | Mir denken dacks net drun. | Merci Tom! | D'UNESCO an eis Sprooch | D'Schlusskonsonanten d/t-v/f/w

Nummer 294 (07.10.2023)
Mar gi mir stëmmen/wielen | Eis AL ass/bleift neutral! | Den DUDEN | De Rollator | Eis Sprooch an d'Schoul | Wierklech EISES!

Nummer 293 (01.07.2023)
Hurra!!! Eis Sprooch ass an der VERFASSUNG/CONSTITUTIOUN | De Kauzekapp | Ass iech bewosst, | Schmeier, schléi?

Nummer 292 (03.06.2023)
Eis Sprooch an der Schoul | En Ausdrock um ‚Verblatzen‘ | Gelungen | E Lëtzebuerger Sproochatlas | Majo dann! | Eis Gëlle Fra | d'ACTIOUN LËTZEBUERGESCH strikt PARTEI-NEUTRAL!

Nummer 291 (06.05.2023)
EISEN DICKS *200 Joer | Zwee Männer? | Eis ‚konstitutionell‘ Sprooch | Knadderknadder | Lëtzebuergesch an der Schoul | Eises | ‚rappen‘, 100% lëtzebuergesch

Nummer 290 (01.04.2023)
Géint d'Franséisch? | ‚friem Wierder‘ | Eng Ääss/Pautsch | d'Neelpëtz | Schnoken am Takt

Nummer 289 (04.03.2023)
Ech léiwen/lieben Dech? | Ei! | Et wier dach flott ... | Ënner-/uewer-/ausserhalb | Héichprozenteg EISES!

Nummer 288 (04.02.2023)
Eis Sprooch léieren | Den ‚Unzéckert‘? | Eiser Lidder | Eis Sprooch an d'Wahlen | Net léif!

Nummer 287 (07.01.2023)
Merci Staatsrot a Chamber! | De Mil Goerens ... | Eis Virnimm | ‚en français svpl.‘/deutsch, bitte ... | Iwwerflësseg

Nummer 286 (03.12.2022)
Sprooch-Praxis an... | Guddes fir d'Sprooch an d'Heemecht | Muss dat sinn?! | Klengegkeeten? | Gedichter a Prosa | An iwwersat op däitsch/franséisch???

Nummer 285 (05.11.2022)
Vu ‚Mondart‘ bei Schrëftsprooch | Vill Spaass beim Iwwersetzen | ‚Eise‘ REENERT... 150 Joer! | Den Handy | Net apaart wichteg, mä... | Interessant. Mä schued!

Nummer 284 (01.10.2022)
Denken a Gedenken | Eng ‚Unzuel‘ | Offiziell | Sprooch/e léieren | Eng ‚Mondart‘? | Majo dann...

Nummer 283 (02.07.2022)
D'Sprooch „entwéckelt“ sech. | ZINGLABOOK? | Numm fir ‚Gedéiesch‘ | En ‚holperegt‘ Enn? | Sprooch-Varianten | Probéiert dat hei emol op D/F... | Liesen an der Vakanz

Nummer 282 (04.06.2022)
Verschwënnt eis Sprooch? | Muss dat sinn? | Eis Sprooch an der Schoul | Sproochfelder | Fir op F/D ze iwwersetzen...

Nummer 281 (07.05.2022)
Praxis geet iwwer Theorie! | Muss dat sinn? | Iwwer eise Comité... | Eng Iddi wéi eng aner, oder? | Fir op D/F ze iwwersetzen

Nummer 280 (02.04.2022)
‘t ass Fréijoer! | Äis ass net Eis! | Eise Sprooch-Pad | Fir mol op D/F ze iwwersetzen | Filosofi?

Nummer 279 (05.03.2022)
Mensder oder Menster | Kascht vun hei | Eises! | Rar oder „gëtt et net“ | Lëtzebuergesch an der Constitutioun | Muss dat sinn?

Nummer 278 (05.02.2022)
Sprooch a Statistiken | Gebees | Eis Familljennimm | Scheif oder Rondel | Gelackt Sprooch | Tässelen | Fir ze iwwersetzen

Nummer 277 (08.01.2022)
Sprooch léieren | Denke mir drun? | E Gedicht vum Jeannine Theis-Kauth | Fir ze iwwersetzen

Nummer 276 (04.12.2021)
Prima geroden! | ‚Utilité publique‘? | Invitéieren oder alueden? | Gebeemtent Lëtzebuergesch? | Fir ze iwwersetzen | Vokabele léieren?

Nummer 275 (06.11.2021)
Dat huet gebonn*! | Nach EISES...fir ze iwwersetzen? | Akademesch Sëtzung « 50 Joer fir eis Sprooch » | Lëtzebuerger Dag op dem Schëff M.S. Proncesse Marie-Astrid

Nummer 274 (02.10.2021)
‚EISEN‘ 10. Oktober 1941 | Verlaangeren... | Skandinavesch Sproochen. Wäit auserneen? | Kuckt, wéi d'Lëtzebuergescht seng Pedercher trëppelt! Elo all Kéier 30 Beispiller. Iwwersetzen? | EUROPA-Gebaier a Schoul | Wat méi ‚no‘, wat méi Eises | D'Fabele sinn erëm do

Nummer 273 (03.07.2021)
Sprooch-Evolutioun? | dää/däitsch | Albert Camus: L'Étranger/De Friemen | Aarm Sprooch? | Déier a Gedéiësch | Eis Sprooch um NOL? | chatten?

Nummer 272 (05.06.2021)
Fir de bedenken | Kleng, ower Gëfteg! | Den Här Louis Pavan, | Zréckmuppes? | Types EISES | eng gutt ‚Übung‘ | Zwou ‚Pautschen‘

Nummer 271 (09.05.2021)
La PESTE + L'ETRANGER | ‚Sehnsucht‘ | Eis Sproochsituatioun | lazeg a latzeg | Eng Gladder??? | Stëmmt: all Sprooch ‚evoluéiert‘ | Generalversammlung 2021

Nummer 270 (03.04.2021)
Lieserbréiwer an ... | E bësse ‚Koppeges‘ | UNESCO: Lëtzebuergesch ‚a Gefoer‘ ☺ | Lëtzebuergesch als SCHOULFACH | Lidder a Liddercher

Nummer 269 (06.03.2021)
EU-Sprooch ENGLESCH? | A sou, maja, jo... | Mä dajee alt, mä... | When Luxembourg was DUTCH!? | Albert CAMUS: D'PESCHT | Mir an eis Kichen

Nummer 268 (06.02.2021)
Fuert dach mat dem ‚Gefäerten‘! | Wat e Gedeessems mat deem ‚Sauerdeeg‘! | „O meng Modi ... | Geléng a Gehäck | Boboën | Dru geduecht ...

Nummer 267 (02.01.2021)
Maacht dach emol ‚gedam‘! | ‚EIS‘ Pescht | Gemeinschaft/Communautéit | Flouer- Stroossen- a Planzennimm | De ‚Codex Mariendal/ensis‘?

Nummer 266 (05.12.2020)
Eng Traductioun: d'Pescht | Schreifweis a keen Enn | Eis speziell Orthographie | Alt nach erëm | Probéiert emol... | Woufir dat sëlleche Geknadders?

Nummer 265 (07.11.2020)
SMS a simsen? | Wat ass dann e ‚cluster‘? | Mäi Bouf oder mäi Jong? | Eng ‚Schnëssegt‘ | Sprooch a Schreifweis

Nummer 264 (03.10.2020)
E Queeschen an en Ondugene ginn dacks nawell séier rosen. | Rondrëm an iwwer d'Haus | Knéckjang! | Mogelpackung? Jeejeejee! | „juckt“ et iech? | A wann dir net git! | En décke Merci un eis Memberen!

Nummer 263 (05.07.2020)
Meng Mamm sot ... | Eis Sprooch BE-denken | Abeeeeejo! | Schéck dech! | En neit Wuert | Gëtt et dat nach?

Nummer 262 (06.06.2020)
250 KLACKEN | Eise Fändel | COVID-19 | Berécksichtegung? | D'Pescht | Virsiichteg?

Nummer 261 (02.05.2020)
De Sprooch-Virus | Fräistouss? | Maja, | En Dijelkuch? | De „Friemen“ | Bitte mehr Deutsch? | Elle Wierder ... | Erëm an erëm an erëm

Nummer 260 (04.04.2020)
ASTERIX + Albert UDERZO | alt nees Typeschen | Pohunne-Sprooch! | Friesland? | Maacht lues! | COVID-19 / CORONA

Nummer 259 (07.03.2020)
Eiser ‚Dialekter‘... | Nei Wierder | Sprooch-Klima | Engem e Merci ausschwätzen | Wouhier kënnt ‚Neies‘? | Notéiert iech

Nummer 258 (01.02.2020)
Den ZLS | Automatesch?! | Kleng Tricken | Eis Klack | Fir ze schmunzen | Notéiert Iech et

Nummer 257 (04.01.2020)
Zevill an net genuch | Muss dat sinn? | Sech op Englesch bretzen | An eisem Concours

Nummer 256 (07.12.2019)
Dajee elo! | Theatertexter vum Tit Schroeder | Eise klenge CONCOURS

Nummer 255 (02.11.2019)
Schued! | Saz-Concours | ‚gelungen‘ Nimm | Nëmmen hei! | Muss dat sinn? | Iwwersetzt emol ... | Ëm Allerhellegen | Oktober

Nummer 254 (05.10.2019)
Englesch, jo/neen? | „in der Acht“... firwat? | Eis VERBEN, mam Jérôme Lulling um AL-HIERSCHTPATT | EISES oder wat? | Eise Saz-Concours

Nummer 253 (13.07.2019)
„Venedeg-Commisioun“? Wässereg Saach | Sproochniveau? | Sportreportagen | Probéiert emol op däitsch:

Nummer 252 (01.06.2019)
Dat war wierklech fein! | ‚Onse‘ René | Zréckmuppes? | E klenge Concours? | Kamoud!

Nummer 251 (04.05.2019)
Kinnekskanner | Éierlecht Bäileed vun der Actioun-Lëtzebuergesch | Sprooch: Lëtzebuerg / Schwäiz | Schreifweis... a keen Enn | Eis Sprooch ‚um Haff‘

Nummer 250 (06.04.2019)
250 Klacken ... dat war e laangen Dag! | Gëftsprëtzen ... | Eng Saach vu Begrëff! | Eiser authentescher Ausdréck | Ass Däitsch méi ‚feierlech‘? | Ouschteren an eis Sprooch

Nummer 249 (02.03.2019)
Vläicht vergiess, datt ... | A wann s de net gees! | 1984 ... jo, an? | Lidder ... an/aus der Kannerzäit

Nummer 248 (02.02.2019)
Virun 100 Joer? | Zu Wolz: e Rekord! | Et ass dach gelungen | Mammesprooch? | ,bosseg‘ Sätz | Internet an SMS

Nummer 247 (05.01.2019)
De Literaturpräis fir eis Sprooch! | Schonn dru geduecht | Jean Kandel | Eises? Jo! | Majo dann!

Nummer 246 (01.12.2018)
Arem Sprooch | Rote Bete asw.? | Hätt dir geduecht ... | Loosst mer emol „stëppelen*“ | Kleng a knatzeg*, ower ...!

Nummer 245 (03.11.2018)
An elo? | Eis Sprooch op der UNI | D’Schreifweis wibbelt (alt) erëm | Alt nach eng Kéier | KRËSCHTDAG? Jëmmen neen! | Bravo!

Nummer 244 (06.10.2018)
Schreifweis a keen Enn ... | Kadaster a Flouernimm | Klengegkeeten? | de Mil Goerens ... | Mir gi stëmmen

Nummer 243 (07.07.2018)
Sprooch-Filter! | „Onkraut“... krauden! | Eis Neutralitéit! | Souere vu Péng! | Et räift ... | Constitutioun an ...

Nummer 242 (02.06.2018)
„Auf der Houscht“... Abeejo! | Eise Fändel | Kleng Portiounen | Halte nicht dick! | Kréischel! | Schwanger ... muss net sinn?

Nummer 241 (05.05.2018)
Hausnimm: Geschicht(en) | Wupp a Wëppel | Ewell beduecht ...| Happy birthday! | Nach ëmmer do! | Gelungen, ower ...

Nummer 240 (07.04.2018)
Sprooch, Medezinn a Spidol | Zevill Franséisch? | Ewell* dru geduecht? | E „SRINGBREAK“ | Geet et dann elo duer*? | An der „Umooss*“?

Nummer 239 (03.03.2018)
„Siwebierger Sächsesch“ | Lies- a Schreifmethoden | „Hinter der Kirch“ | All Guddes, Alain!

Nummer 238 (03.02.2018)
Hal de Bak! | Batschdeg! | Trappen* a bengelen* | E gudden Trick | En français, s'il vous plaît ... | Eng Sicki

Nummer 237 (06.01.2018)
Den 29. Februar 2048? | Abeejo! Majo dann ... | „Branding“ am/um Buedem | Den englesche Guardian ... | E Patt mat der ACTIOUN LËTZEBUERGESCH | Eis Sprooch an d'Gesetz

Nummer 236 (02.12.2017)
All Guddes fir 11111100010 | Eng intressant Aarbecht | Walfer Bicherdeeg | De „laangen S“ | Psalmen op Lëtzebuergesch

Nummer 235 (04.11.2017)
Eise „Branding“ | „Eiser Soen“, eng Bommesaach! | Walfer Bicherdeeg: dekoréiert! | Lëtzebuergesch-Coursën | Abee majo, dajee dann

Nummer 234 (07.10.2017)
LUXEMBOURG RESISTS ... | Nix Kappduch! | Abeejo ... | Wien zitt wien? | Kuraasch, Maionäs, Ketschapp? | Nei Gemengeréit

Nummer 233 (01.07.2017)
Net grad deer Mannster ... | Eis AL/SPROOCH op neier Adress | Leider!? | Wannechglift!

Nummer 232 (03.06.2017)
A wie si mir dann? | Wuertfelder | Liesen, „technesch“ gekuckt | Net dacks genuch ... | Stroossennimm | „Ceterum censeo“

Nummer 231 (06.05.2017)
„Sprooch-Helleger“ | Eis Sprooch vun „ënne bis uewen“ | Sproochen „an der Kopp“ | De „Monni Jos“ | „Bei äis doheem ... | Am Fréijoer

Nummer 230 (01.04.2017)
Watderdäiwel ass deen CPLL? | Zéit eraus ... | Klaken a geheien | Wat soll dee „Springbreak“? | Googlen a mogelen | Kräischen

Nummer 229 (04.03.2017)
Eis Sprooch: helleg?! | Alt nach erëm: Constitutioun | Den Tram | Knippercher a Knätzelcher | Eiser Lidder

Nummer 228 (04.02.2017)
Da fuert elo duer! | Zolitt Lëtzebuergesch? | E Kullang | Franséisch, LOGESCH!? | „Pont-Rouge“ ... watglift? | An d’Sprooch selwer?

Nummer 227 (07.01.2017)
Ech, ech, ech ... majo, an? | Firwat dann elo „Fiederen“? | Schreifweis: eng Turlatäin! | Mir ginn een „huelen“ | 2 Petitiounen ...

Nummer 226 (03.12.2016)
Eis Sprooch an der Schoulgeschicht (2) | En français, s’il vous plaît! | Batschdeg! | Sprooch-Petitioune berouegen!

Nummer 225 (12.11.2016)
Eis Sprooch an der Schoulgeschicht ... (1) | 14700 Ënnerschrëften, WOW! | Alles elauter Spezialisten | Muss dat sinn?

Nummer 224 (01.10.2016)
Rondrëm eng Petitioun | Kappduch oder ...? | An dir selwer? | Zum Beispill | Maja, an dann? | Eisen Tit Schroeder

Nummer 223 (02.07.2016)
Fir d’45 Joer Actioun Lëtzebuergesch | Et wor emol ... | Mat Courage virun! | A wann dir net gitt! | Dat richt een op 1 km!

Nummer 222 (04.06.2016)
Firwat net dovu schwätzen? Eng kleng Bilanz | „Frësch Loft“ | Erbloost iech emol! | Widder(t)? | Da sicht ...! | Onse Fuendel héich ze halen!

Nummer 221 (07.05.2016)
Lëtzebuergesch, schwéie Sprooch | Eng Zockerschmier? | Sprooch kennen a kënnen | E laangen Dag! | Muss dat sinn?

Nummer 220 (02.04.2016)
Waarm Loft, oder? | Dann „zünd“ alt emol | De ‚queeschen ‚e‘ | Wat ass eng Haascht? | Schwätzen, spriechen, sproochen

Nummer 219 (05.03.2016)
Primärsprooch? | Google-Iwwersetzung | De Streichelzoo | Bretzel ... oder Bratzel? | Jeejeejeeee! | de Klemmes?

Nummer 218 (06.02.2016)
Nation Branding ... abee jo! | Am Jumm! | Triwweler ... | Wänzelen ... | Eng elle Bëls | Alain a Mil

Nummer 217 (09.01.2016)
Eis Sprooch am/als Beruff | Léiwe Butz! | 45 Joer! | Firwat ... | Alt emol dru geduecht ...? | Och eng Form vu Kultur

Nummer 216 (05.12.2015)
Lëtzebuergesch Schreif | Gefillssaachen | De Glühwäin an de Krëschtmaart? | E gelongene Concert | Dajee alt

Nummer 215 (07.11.2015)
Net fir äis ze bretz ... | Déi heemlech Zäit | Firwat? | Eis Nimm | Et war dach einfach, oder?

Nummer 214 (03.10.2015)
100 Wierder Integratiounssprooch? | Muss dee Muttwëll sinn? | EISES ... oder wat? | Nawell ... | Knätzelerei | Mammesprooch

Nummer 213 (04.07.2015)
Eis Sprooch a Gefoe Neen! | Drop an dowidder | Fernand Hoffmann (1929-2000) | Schonn driwwer nogeduecht ... | Eng Gloscht, eng Gladder | Am Spaass ...

Nummer 212 (06.06.2015)
Erënnert Iech em mol! | Geknadders | Gelunge Gedanken | Wéini gëtt „geheescht“? | Wat ass e „LERNFEST“? | Eist Land ... Zoufall vun der Geschicht!???

Nummer 211 (02.05.2015)
Mol kucken ... | Dann iwwersetzt emol ... | Abeejo! | Madame, mir hunn Iech gäer! | Schlauderjuckes?

Nummer 210 (05.04.2015)
Eng „facheg“ Saaach | Et ass dach esou schéin, geldir | Referendum, Identitéit ... a Sprooch! | Eis getéitschte Sprooch | Villmools merci, léif Chamber!

Nummer 209 (07.03.2015)
Al an nei Wierder | Ameséiert iech emol ... | Eng Bëls, eng Téitsch, eng Knupp | I love you ...Ti amo ... | Postkaarte mat „EISES“

Nummer 208 (07.02.2015)
Markenzeeche fir Lëtzebuerg? | Nonnefäscht? | Da probéiert emol ... | Freideg oder freides? | Firwat dann net?

Nummer 207 (03.01.2015)
2015 sinn et 200 Joer, datt ...! | Prost neit Joer? | Bravo, Här André Bauler! | Hëllef fir d’Franséischt? Jo, mä ... | Virstand? Abeejo!

Nummer 206 (06.12.2014)
Lëtzebuergesch méi grouss gesinn | D’Lëtzebuergescht an der Chamber | Eis Sprooch | Stëbsen, saugen, suckelen | Zréck, zréck, zréck ... a keen Enn! | An d’Klapp!

Nummer 205 (08.11.2014)
Mir ernimmen ... Nimm | Nei an al Wierder? | Hierscht an November, Blues? | De „Glühwein“ ... | De Gast Stammet mengt ... | Eis Sprooch an d’Constitutioun

Nummer 204 (04.10.2014)
Watfir e Lëtzebuergescht? | Da gitt iech emol drun ... | CPLL? | An? – Wéi ass et mam Referendum? | Statistiken ... ticken

Nummer 203 (05.07.2014)
Kleng, ma reng dobäi... | Wier et gutt wouer! | Mamma, Kënni Schlippi? | Klengegkeeten? | Sprooch-Muttwëll | Eng Stell | Bosseg... mä richtegt Lëtzebuergesch

Nummer 202 (07.06.2014)
National- oder offiziell Sprooch? | Referendum! | Führerschäin oder Permis? | Dem Kinnek säi Bouf? | Eise Fändel | Brauche mir Knospen? | Ëmpeg?

Nummer 201 (03.05.2014)
„Wëssenschaft“ a Wëssen | De rosene Wuerm | Feierlech, ower dolaanscht! | Gestëppels | Läffelsgeschier, Besteck oder Couverten? | De Geessemisch?

Nummer 200 (05.04.2014)
200 mol Klack | Bäissen... | Stiichtert... | eis Solper | Kul? | déi léif Poschen

Nummer 199 (01.03.2014)
... e bësse rondrëm „eist“ Franséischt? | Eng schro d’Fiseminn | Vill Gedäisch! | Plakeg Wouerecht | Kee „Räif“ gëtt „zeideg“!

Nummer 198 (01.02.2014)
Wësst dir nach? | Bei äis STIERZT näischt! | Mir GEdenken net! | Buergbrennen | Kierpen a kuerbelen | Sträppweis | Regional, minoritär, offiziell Sprooch

Nummer 197 (04.01.2014)
Eis Sprooch virun 100 Joer | Féngeren ...? | Den Treff | Ee lasszéien | Deessem, Bréissem, Kuuscht | Dann iwwersetzt ... | Gelungen, ower wouer

Nummer 196 (07.12.2013)
Eis Sprooch war, ass a bleift neutral! | Photo oder Foto? | Chrëschtdag an de „Rutsch“ | Dann iwwersetzt emol! | Eng Kniwwel | Kuck emol beim Goerens ...?

Nummer 195 (02.11.2013)
Erënnerungen, Feieren, Sprooch | An elo? | EISES | Gebrauchsanweisung | D’Heemecht um Euro | Dat aremt „Heeschekand“?

Nummer 194 (05.10.2013)
Wat war, wat ass a soll ginn ... | Phraseologie? | Alphabetisatioun op franséisch? | Kropereien | „Schreif Lëtzebuergesch“ ...

Nummer 193 (06.07.2013)
Mëttelsprooch an Dictionnairen | Leider ... | Eng Freed! | Deemools: en Numm fir e Camping | rosen? | Wat ass e Gespäer? | Da fuert emol duer ...

Nummer 192 (01.06.2013)
Eis Sprooch an déi „nei Apparaten“ | Gedéngels | Konterbosseg | Majo, dajee alt ... | Melusina

Nummer 191 (04.05.2013)
Mat eiser Sprooch ënnerwee | Wéi d’Frisée nach gekrauselt war ... | Oranje boven? | Scho bal eng ,Turlatäin‘! | Wie ,spillt‘ mat? | Zufrecks dichten?

Nummer 190 (06.04.2013)
Eis Sprooch an d’Constitutioun | Sproochkniwwel | Kroperei | Abeejo! | Lues oder haseleg? | 1 050 Joer ...

Nummer 189 (02.03.2013)
Repickéiert, gestackt, geprafft?! | Nei Wierder | Eise „Futur“ | Dréien oder dréinen? | Zuelt en Zueler? | Eis Internetsäit (Actioun.Sprooch.lu) | Knuppefreed!

Nummer 188 (02.02.2013)
MELU, SIGGI a LUCILINBURHUC... | Ei, wéi schéin! | En Top-Journalist... | Schinkenwurst & Cie | Internet-Press

Nummer 187 (05.01.2013)
E leckere Rutsch? | EN oder EEN? | SMS, Facebook a Getwitters | ‘eises’ Kascht | Den Emil ANGEL | D’Kate ass ‘schwanger’!

Nummer 186 (01.12.2012)
Referendum? | Muss dat wierklech sinn?! | A wann dir net gitt! | Iwwerflësseg | Traditiounen | Ma jëmme mäini!

Nummer 185 (03.11.2012)
Majo dann ... | Familljen-Nimm | WALFER Bicherdeeg | Ursaache fir ze gebrauchen | Kennt / gebraucht dir dës Ausdréck? | ‘Depressioun’ oder Nodenkes?

Nummer 184 (06.10.2012)
Integratioun ass net Identitéit | Werfen, puchen... oder geheien? | Zevill an net genuch... | E ganz grousse Merci si mir an dëser KLACK dräi Männer schëlleg | Hierscht oder Herrescht? | Muss dat sinn?

Nummer 183 (07.07.2012)
Fir mat an d’Vakanz | Dr. Günter Knackstedt † | Hon(d)séislek? | Op Franséisch liesen/schreiwe léieren? | eng ‚gelunge Saach‘ | En neien Ausdrock? | Wie verhondst eis Sprooch am meeschten? | Äddi, Fernand Theato

Nummer 182 (02.06.2012)
Dat ass dach egal... | Abeejo! | Moien ‘Daachstull’! | Jang schwatt yett/gett vill. | Verlaangeren | rocken | Eise Fändel

Nummer 181 (05.05.2012)
Guillaume a Stéphanie, dat Allerbescht! | Mäi Bouf? | Sidd dir och alt gladdereg? | Japaner, Koreaner | Wat ass eng ‘gefährdet’ Sprooch? | eng ‘Tankstell’ | Den IGOR, e Lëtzebuerger... eng Zort Kazen-Harry Potter!

Nummer 180 (07.04.2012)
Allerhand Sprooch-Gackelcher | Fir ze grimmelen | Eises | Sproochentwécklung/-evolutioun | Mäifel kachen... | Spueren/spieren/späeren | Feierlech!!!

Nummer 179 (03.03.2012)
Schläifen a schleefen... | EISES | Eis Familljennimm | Muss dat sinn? | Beetschen, batschen, baatschen | ...wat lëtzebuergesch ass. | Eng Britt...

Nummer 178 (04.02.2012)
Lëtzebuergesch ‘Rechtssprooch’? | Wat ass da besser? | Zeechen ‘erweisen’ | Stousst net un... | Kommunikee | rondrëm de Wanter | Abeemaja!

Nummer 177 (07.01.2012)
Historiker an eis Identitéit | Dat muss net sinn. | Gutt! | EISES am Wanter! | De Siegfrid an d’Melusina 2013! | Sou oder esou...

Nummer 176 (03.12.2011)
Idiomen... ? | Verléifte Saachen | Nei Scheffen- a Gemengeréit | klappen | Melusina | Abeejo!

Nummer 175 (05.11.2011)
Eis Sprooch léieren ? | Sicht emol... | Probéiert emol... | Bedenkt emol... | Hierscht-Sprooch... | Ëm Allerséilen | Walfer Bicherdeeg

Nummer 173 (01.10.2011)
70 Joer, ‘3x Lëtzebuerg’... jo an? | de Professer Henri KLEES | EISES... | Queesch! | Den Tit SCHROEDER | Plättercher? | Eise ‘Futur’

Nummer 172 (02.07.2011)
Knadderknadder... | Fuer duer! | 413... abeejo! | Niewelaa(n)scht... | Vosskuhle? | Sprossen?

Nummer 171 (04.06.2011)
Nei Wierder? | Rapp dech! | Wiem gläicht dee Klengen? | Bäisst et iech? | Gequellte Gromperen... | Glëschteren oder gladderen? | ANIL... watglifft?

Nummer 170 (07.05.2011)
40 Joer Actioun-Lëtzebuergesch... | Duerf, Döörf, Doref, Dorref oder Duarref? | De Professer Leo Doemer schreift äis | Geschier | Kruppschank | Zahnstocher?

Nummer 169 (02.04.2011)
Gaart an Heem a Sprooch | opriichtegt Matgefill? | den Thomas Mann | de Schmetterling | Brockelcher | Sot dat emol ‘normal’.

Nummer 168 (05.03.2011)
Si mir dräisproocheg? | Ceterum censeo... 48 | buuschteg Saachen | Bokemaul? | Rabbelen a rubbelen | fir ze schmunzen... | Knäpp?

Nummer 167 (05.02.2011)
Bimbambiren... | Bidden a bieden | Ceterum censeo... (47) | Si ass erëm do! | et lount sech | De Pitti schreift | Aus eenheemeschem Ubau!

Nummer 166 (08.01.2011)
Batty WEBER | Feierlech, feierlech... ower kee Lëtzebuergesch! | Ceterum censeo... (46) | Eis Uertschaftsnimm | riichtduerch | Henriette WALTER... | Sprooch am Gemengerot

Nummer 165 (04.12.2010)
Lies a fléi! | Réckbléck an Ausbléck? | Zréck = hannescht oder erëm! | Ceterum censeo... (44) | Lycée Vauban... | SMS, E-mail, Facebook, Twitteren asw... | Kichelcher si keng Bréidercher | „Gehäck“

Nummer 164 (06.11.2010)
Verwurelt Gedanken? | Fach emol duer! | Wat eng Chance! | www.actioun-letzebuergesch.lu | Ein Plettel voller Forellen?! | Habgierig?

Nummer 163 (02.10.2010)
Wëssenschaft... maja | Eis aarm Sprooch | Kniwwelereien | Ceterum censeo... | Iwwersetzt op däitsch oder franséisch | Irland, Malta, Island... a mir? | Internet... Internet... Internet | Mens sana...

Nummer 162 (03.07.2010)
Wonnerbar...mä... | Ceterum censeo...(42) | Eis ‘Ënnerdialekter’ | e bësse Spunnes... | bosseg a gelungen | de Roger Manderscheid

Nummer 161 (05.06.2010)
SCHILDA... net fir ze laachen! | Denkt den 23. Juni w.e.g. drun! | Ceterum censeo... (41)! | Eng Decken um Kapp | Déi ‘gëlleg’ Fra? | beinhalten – eingeigelt – geimpft | Mir maachen de Baart...

Nummer 160 (08.05.2010)
KLACK... Nummer 160! | gebeemte Sprooch | vir, hannen, oder hannevir? | Ceterum censeo... (40)! | Pol Pütz | Klunsch, Klunschert, klunschen | Schaack, Schaak, Schack | Michel Hamilius

Nummer 159 (03.04.2010)
PURrismus... oder POURRIsmus? | e Stouss | Emäischen! Äddi Éimaischen? | Ceterum censeo... (39) | KlackeWÉIH... abeejo! | EISES... | Eieieiei, dat gutt Gefréiss...

Nummer 158 (06.03.2010)
Et wor emol... | Begruewen ass net ‘bäisetzen’ | Ceterum censeo... (38) | bäissen a bäissen ass zweeërlee... | Pickelen, Äässen oder Pautschen? | 390 000!? | et knuppt!

Nummer 157 (06.02.2010)
d’Lëtzebuergescht eng Sprooch? | Wou et ‘dämpt’, ass Feier. | Ceterum censeo... (37) | UniLU: Majo dann! | 3 mol Wick! | stëbsen° | Mëttel-Lëtzebuergesch

Nummer 156 (02.01.2010)
Merci! | Dräikinneksgaass? | Merci, Här Nico THEWES! | Ceterum censeo... (36) | Eng Unzuel vu Steierzueler... | Eis ‘EXTRANUMMER 3’ | gonnen an holpereg

Nummer 155 (05.12.2009)
den Antoine-Antun-Tunn MEYER Papp vum geschriwwene Lëtzebuergesch | Ceterum censeo (35)... emol ëmgedréint | den Här Jeannot Oestreicher... | Evangelium op Lëtzebuergesch | eis Hausnimm

Nummer 154 (07.11.2009)
Eng verbruet Sprooch-Situatioun | Ceterum censeo... (34) | Wou ass déi Zull ? | dat Sproochrouer ? | Gespréich | kachen a brachen

Nummer 153 (03.10.2009)
Eis Sprooch deemools (6) | Ceterum censeo... (33) | e bëssen ‘EISES’... | Äddi Fernand LORANG, äddi René KARTHEISER ! | Här Léopold E. Wagner, | Mir (an dir !) um INTERNET | hie ‘wëll’ oder ‘wëllt’ ?

Nummer 152 (04.07.2009)
Fir ‘nei’ an ‘al’ Deputéiert | Moië Misch! | Kulturell klasséiert? | Alles Lëtzebuergesch, oder wat? | Ceterum censeo... (32) | Nëmme Geknadders? Aarmutt! | Folgenderweis, mindestens, innerhalb... | Vakanz... och alt emol heiheem!

Nummer 151 (06.06.2009)
Léif Volleksvertrieder | Eng Ëmfro iwwer eis Sprooch? | Ceterum censeo... (31) | Net wichteg... an ower! | 25 Joer... | Kommt a sangt alleguer mat!

Nummer 150 (02.05.2009)
Eis Actioun ‘Schoul a Sprooch’ an de 70er/80er Joeren... (6) | Sprooch a Kris... | Moossen an umoossen | KLACK Nummer 150! | Hannebäi a vir widder! | Da meng alt! | Ceterum censeo... (30)

Nummer 149 (04.04.2009)
Eis Sprooch... deemools... (5) | D’MILLY-MAUS an aner Dichtereien | Ceterum censeo... (29) | ‘klotze mat de Kappen’ | ‘Pinkelpaus’? | Rosewéineg...

Nummer 148 (07.03.2009)
Eis Sprooch... deemools... (4) | Maach dech net sou! | d’Iddi an den Iddi | Abeejo! | Ceterum censeo... (28) | SMS, E-mail, Internet | Dolaanscht? | Orthographie/Schreifweis

Nummer 147 (07.02.2009)
Et wor emol... (‘Nodenkes’ 3) | Webesch, Schmit(d)ts, Steins, Mays... | Da probéiert emol! | Ceterum censeo... (27) | Séier gutt... brauch net laang! | wat e Gepechs! | déi guffe ‘gelantert’! | de Brautra(é)nk...

Nummer 146 (03.01.2009)
nach e bëssen Nodenkes... (2) | eng säfteg Saach! | Abbeejo! | Verséint iech! | Ceterum censeo... (26) | bei a bäi... | Endlech!!! | déi nei Knupperten

Nummer 145 (06.12.2008)
e bëssen Nodenkes... (1) | déi kredjëffte ‘Preiselbeeren’! | Liesen, liesen, liesen! | Ceterum censeo... (25) | tatkräfteg matwierken? | de Geck | Schéi Chrëschtdeeg! | Merci, Här Abbé Reckinger!

Nummer 144 (08.11.2008)
Natierlech Sprooch-Praxis | Gediechtnis? | Flouer- a Kadasternimm | Walfer Bicherdeeg 2008 | Wësst dir... | de Geck | Christiane EHLINGER | Bravo!

Nummer 143 (04.10.2008)
Rondrëm eis Nationalitéit | Huet dir e Fändel? | räächeren? | Ceterum censeo... (24) | E schlechte Witz! | stauteg | EISES: ‘eidel’

Nummer 142 (05.07.2008)
UniLu, Politik an eis Sprooch | ...et geet duer! | Vakanz | Ceterum censeo... (23) | Friem Wierder schreiwen... | Wéi fannt dir dat? | Abeejo! | Wir haben geplündert...

Nummer 141 (07.06.2008)
Fändelen a FREEDEFEIER | Baba Welbes-Tissen † | TV an eis Nationalitéit | Ceterum censeo... (22) | Et ass schwéier, gelldir | Heemlech... | Wéi feierlech! | Bravo... a merci! | Schonn dru geduecht...

Nummer 140 (03.05.2008)
Identitéit? | de Bannenhaff | wannechglifft! | Ceterum censeo... (21) | Gestëppels | Merci MPK! | dat wäert scho goen...

Nummer 139 (05.04.2008)
Nationalitéit a Sprooch | den Iddi... | ‘t ass nawell wouer... | Ceterum censeo... (20) | mengen an... | knatzeg a knazeg | Gëff dech, soss... | Eises

Nummer 138 (01.03.2008)
Merci, Prof. Jean-Paul HURT! | Ceterum censeo... (19) | guer net fir hannert de Spijel! | de Champion | Da load emol schéin... down! | bäiwunnen? | kréckelen...

Nummer 137 (02.02.2008)
SUDOKU, Rätselen an EISES? | eis Schreifweis / Orthographie | Ceterum censeo... (18) | an d’Wieder? | keng nei Wierder? | en Angebot? | firwat rutschen?

Nummer 136 (05.01.2008)
Quetschekraut-Sprooch? | WALnëss...? | ...endlech! | Ceterum censeo... (17) | Da probéiert emol! | Flouer- a Kadasternimm

Nummer 135 (01.12.2007)
AKZEPTANZ? | de Vierdergrond/-gronn? | den Ulass? | Ceterum censeo... (16) | Léif Gedanken | e Rapper? | ...an si lieft nawell!

Nummer 134 (03.11.2007)
Handy, SMS a Sprooch | wänzelen | winnen an zillen | Ceterum censeo... (16) | nei Wierder | Stoppt d’Mikroben! | BICHER-Deeg zu WALFER | de Riichter-Wee...

Nummer 133 (06.10.2007)
Neit Schoulgesetz... no 95 Joer! | Abeejo! | Puch dat ewech! | Maacht emol mat | Ceterum censeo... (15) | «EISES 100 %, 80 %, 50 %...» | duebel gebutt... | ...och Franséisch / Romanesch!

Nummer 132 (07.07.2007)
An et geet! | Statistiken | nohältegt Feierwierk? | Ceterum censeo... (14) | able, credible, table... | eng Schmier oder ee Schmier... | VAKANZ, VAKANZ! | Integratioun

Nummer 131 (02.06.2007)
Fändel an Heemecht | ...a soss keen op der Welt! | Scho beduecht... ? | ‘ch man ierch dat | Ceterum censeo...(13) | 300 Joer VAUBAN

Nummer 130 (05.05.2007)
Eis Sprooch léieren... | d’Bom schléit zou! | «mir gin klibberen»? | Orthographie wichteg? | Ceterum censeo...(12) | e ‘flyer’ fir de Wëlzer REENERT | Zillen an ziichten | lavez vos dents... hihihi!

Nummer 129 (07.04.2007)
Theorie a Praxis | KAR-woch / OUSCHTER-woch... | Muss dat da sinn... Wësst dir et besser? | Positioun vun der ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH iwwer d’Initiativ „FIR EIS SPROOCH“ | Jaddermunnesse-Lëtzebuergesch | Merci, Félix! | Eng Klak?

Nummer 128 (03.03.2007)
de «Précoce» an eis Sprooch | versuergen / (sech) mengen | Schilf? | «Onse Fuendel...» | wie mécht mat? | een am ‘Rouestand’? | Ceterum censeo... (11) | bäigesat? | Eng Honnertjäereg

Nummer 127 (03.02.2007)
integréieren/assimiléieren? | Ceterum censeo... (10) | wäert a wäerten... | eise VAUBANG | «e Gesuch fir eng Genehmigung» | Eng wonnerbar Saach | Muss dat sinn? | den ASTI-Badge

Nummer 126 (06.01.2007)
den «L» | Wësst dir et? | Bravo ESCH! | Irlännesch: 23. EU-Sprooch! (Ceterum censeo... 9) | à propos Fändels-Actioun «ech sinn dofir!...»

Nummer 125 (02.12.2006)
Een Haus, 3 Stäck! | Ph oder F? | ceterum censeo... (8) alias: mir ginn äis net! | Nëmmen e Spill?

Nummer 124 (04.11.2006)
Nodenkerleches | Integréieren? Wéi a wou? | «EISES» 100 % – 80 % – 60 %... | e Witz? | «Onse Fuendel héich ze halen... | Verréckt? Leider wouer!

Nummer 123 (07.10.2006)
Oktober | Ceterum censeo (7) | duebel Nationalitéit... | gepëtzt... | dat Bild hei ass jo bal net ze iwwersinn... och net an enger Butteksfënster. | Flouernimm

Nummer 122 (01.07.2006)
Kee Fändel kritt? | Wou si mer dann? | EISES...100–80–60 %? | D’Reschter vun eiser Heemeschts-Schprooch | Majo dann!

Nummer 121 (03.06.2006)
Mar wäert ech goen? Mar ginn ech !!! | ‘Ëm d’Päischte’ beim Kolleg Michel RODANGE zu Wolz | «en français, s’il vous plaît !» | Muss dat da sinn ???

Nummer 120 (06.05.2006)
Famill? | Typesch... | ”PUZZLESTÉCKER” | e Schrëtt? | Eis Sprooch an d’Constitutioun Ceterum censeo (6)

Nummer 119 (01.04.2006)
Eist Spill: Wou? Wat? | Eis, äis... een, en? | fir ze kräischen? | Firwat net? | SCHUED!? (Ceterum senseo... 5) a mir ginn äis net!

Nummer 118 (04.03.2006)
Kamm a Schwamm? | “Eises” 100-90-70%... | Coquilles St-JacquEN? | Fuesend a keen Enn | winnen an zillen | Eppur si muove!

Nummer 117 (04.02.2006)
Här Léon Doemer, | Mir gratuléieren! | Ceterum censeo(3)... | Léif Bungereffer Muttergottes! | ofhalen? | der ASTI hir Spéngel

Nummer 116 (07.01.2006)
Mir ginn äis net... ‘ceterum censeo’(2) | Merci, Gast GIBÉRYEN | Amiperas-Statuten | zwee, zwéin, zwou? | Kuraasch? | Schlecht Pisaner?

Nummer 115 (03.12.2005)
décksen | Geet et oft schnell... oder dacks séier? | Ceterum censeo... ? | Endstatioun? | Filleul / Patensohn

Nummer 114 (05.11.2005)
Eist klengt Spill | “e stäilen Ofhank?” | Marcel REULAND *1905 | Siwebiergen a mir | Bäisetzung? | Bravo a merci CNL!

Nummer 113 (01.10.2005)
Huet Dir et ewell? | „MOIEN - eng Bréck fir eis SPROOCH, a.s.b.l.” | Eist neit klengt Spill | Bicher, Bicher, Bicher... | Eng BOUCHÉE, wannechglift...

Nummer 112 (02.07.2005)
Vakanzebicher | d’Publikatioun iwwert de Kultur-Wee an d’National-Monument RODANGE-REENERT WOLZ | Klak a klaken? | Marcel REULAND *1905 | An elo? | 1971 ...

Nummer 111 (04.06.2005)
Nei Grammaire? | Alzheimer?! | Marcel REULAND 100 Joer | Langues minoritaires? | Staubsauger?

Nummer 110 (23.04.2005)
Eng nei „BRÉCK“ | Sauerdeeg??? | De „PANEWIPPCHEN“... | rappen | Marcel REULAND * 1905 † 1956 | talker, walker, stalker ... | Et wor esou ëm d'Päischten

Nummer 109 (26.03.2005)
Eis Sprooch an d'Constitutioun | Den Tunn Meyer (1801-1857) ... an de Roger Muller | „Eises 100% 80% 60%“ | Pingeleg? | Watglifft? | d'WORT

Nummer 108 (26.02.2005)
„knusperege Knorpel“? | Merci, Monseigneur Jean Hengen! | „Eises“... 100% -80% -50% -?% | EU-Sproche-Gebutteks? | „obent dem grüne Busch“

Nummer 107 (29.01.2005)
...wannechglift | 100% -90% -80%, oder ? | BABAreien... | EU-Referendum

Nummer 106 (24.12.2004)
Referendum!!! | Ass dat nach dran! | Schreifweis ... a keen Enn? | Rodange - Reenert Wolz | Radio an TV

Nummer 105 (27.11.2004)
Gemengen a Flouernimm | Et wäinuecht erëm séier ... | Baufdeg! | a fir d'drëtt Mol ... Pe'l Schlechter | ass dat dann näischt?!!

Nummer 104 (30.10.2004)
Integréieren, assimiléieren ... léieren! | de Fernand LORANG | typesch «eises»? | Pe’l Schlechter: Strophen oder Strofen? | CH oder K?

Nummer 103 (25.09.2004)
Fuusse-Reenert-Menü | „Haut Nuecht“? | Sot deenen emol... | „um Vaubang“ an d'Schoul! | Fir déi nei Regierung

Nummer 102 (26.06.2004)
Wat Suergen! | Merci! | Batschdeg! | En „Unzéckert“ | Dicks

Nummer 101 (29.05.2004)
Eise Rodange ... | Identitéit

Nummer 100 (24.04.2004)
Wuer gees du, Lëtzebuergesch? | KLACK No. 100 | Eis Uertschaftsnimm | Merci, Jean Jaans

Nummer 099 (27.03.2004)
firwat zu WOLZ? | Maacht mat beim Monument RODANGE | „d'Monument an der Maach“

Nummer 098 (28.02.2004)
eis Identitéit | Mir si frou, datt... | Gitt e Bustaf bäi, w.e.g. | Sidd "dir" dobäi?| ...ower NET, datt...

Nummer 097 (31.01.2004)
Monument RODANGE Wolz | Aus der Philosophie vum Reenert a vum Grimpert | Wahlprogrammen!!! | LX-international ... | Mir halen äis drun ... | Här Staatsminister ...

Nummer 096 (27.12.2003)
Monument RODANGE | net streiden! | Kulturjoer 2007 | 2004 ... | fir 2004

Nummer 095 (29.11.2003)
Sprooch? | FIR oder dergéint? | Maja. An? | Neklosdag | NIX nei!

Nummer 094 (25.10.2003)
Hierscht-Gedanken | Zinglabumm, wow! | Lëtzebuergesch: Quo vadis? | Sprooch(e)-Bulli | Iwersetzer-Cours! Commemoratioun...

Nummer 093 (27.09.2003)
Europäesch Conventioun | Eis Lidder an d'Schoul! | Bebeemten Houfert? | Am Schluechthaus!

Nummer 092 (28.06.2003)
verséint iech!? | den i-Laut...englesch | sympathesch Klatzkäpp | e Merci... | mat an d'Vakanz | Um VAUBANG

Nummer 091 (31.05.2003)
Laurent Menager | Nordliicht-TV | Verhuelent Däitsch | | den Tramsmännchen" | merci, Pierre! | Schéin!

Nummer 090 (26.04.2003)
EU-'Konvent' | sëtzen a setzen | Kommiouns-Cadeau | de KUTTER | schéck dech! | eise Fändel...

Nummer 089 (29.03.2003)
Akademie (L)-2 | Invitatioun / Aluedung | "nouvelle orthographe" (sic!)? | Merci, Här Lorang! | originell Schëlter

Nummer 088 (22.02.2003)
SMS..sos? | Sprooch-Coursën | Akademie "Lëtzebuergesch" (1) | spell-checker... | packen wir's an!

Nummer 087 (01.02.2003)
Här Minister Grethen, | Zueler zuelen! | Wien sech näischt mécht... | Communicatioun... | de Büffdeck...

Nummer 086 (28.12.2002)
Vill Gléck am Neie Joer... och fir de Wëlzer Rodange! | Merci, Här Jung!

Nummer 085 (30.11.2002)
alt nach eng Kéier... | Bicher-Ausstellung | Re-Naturatioun? | TV-Nordliicht | 't lung an der Loft | Bravo CNL-Miersch

Nummer 084 (26.10.2002)
Chrëschtdag! | Gléckwonsch-Kaarten | Affekote-Sprooch, an ...? | Monument Rodange, Wolz | Tréinen | Bravo, Conseil de Presse!

Nummer 083 (28.09.2002)
klammen oder steigen? | d'Gewënner...gezunn? | Komplexer an Extra-Wurschten... | nodréiglech zrëckgeduecht | e Rubbeler rubbelt!

Nummer 082 (29.06.2002)
"Eiser Lidder" | Lëtzebuerger "Stécker" | EU-Sprooch | Monument Michel RODANGE | ... bleiwe wat mir sinn?

Nummer 081 (25.05.2002)
INTEGRATIOUN... | firwat? | en neit Spill | Déiferdeng/-dang? | Europa-Rot | fir eis jonk Leit

Nummer 080 (27.04.2002)
Richteg, Här Staatsminister! | eis Sprooch an d'Constitutioun | Kitten am Nilles | fir hannert de Spijel | eis jonk Leit kréien d'Wuert

Nummer 079 (30.03.2002)
Irland... a mir | Öro / Euro? | Guy Rewenig | Eist Michel Rodange-Monument | Merci... | klengt Gestëppels

Nummer 078 (23.02.2002)
léif Häre Bernvick | eng Aluedung? | Rodange-Reenert Monument zu WOLZ | eis Sprooch an d'Constitutioun | gilli gilli ... Gülle? | Demissioun "areechen"?

Nummer 077 (26.01.2002)
1827 ... | Rauräif? | eidel ass net eitel | eng Kailchen | Eng Klatz

Nummer 076 (29.12.2001)
Net esou kriddeleg? | Huwwelspéin... | d'Sproochejoer 2001...eriwer | EURO-Lëtzebuerg | ass "rubbeln" rubbelen? | Merci, Vivi Welter! | sëtzen a setzen

Nummer 075 (24.11.2001)
Wéi meng Mamm nach huet gesponnen | merci, Här Professer | zwee...zwou...zwéin | Hax oder Héiss? | 't kann nimools Fridde ginn | 't ass net ëmmer liicht...

Nummer 074 (27.10.2001)
Neen, Här Trausch! | d'Sprooch an d'Constitutioun | eng verluppt Chance... | ëmmer op déi Kleng... | Majoritaire Franséisch?

Nummer 073 (29.09.2001)
"eis 30 Joer" | merci Grand-Duc a Grande-Duchesse! | 3x "Lëtzebuergesch" | e waarme MERCI

Nummer 072 (30.06.2001)
merci Chamber! | merci Kadaster! | Identitéit + Nationalitéit | ö...öö...öööh ?

Nummer 071 (26.05.2001)
Merci Dr. Rischard | ... a Mme Elly Schmit | Y a bon BANANIA! | Volksempfänger!" wie gehabt?! | e Pond "Aufschnitt"... | nach Schreifweis... | nach eng Pouz | net gewinnt a net ge-...

Nummer 070 (28.04.2001)
Wiem seng Schreifweis? | Merci hier an duer... | ... den Antoine (Tun) Meyer, gebuer den 31. Mee 1801! | eist Lidderbuch

Nummer 069 (31.03.2001)
Kierche-Sprooch... | 6. Abrëll...eise Fändel! | EU-Sprooche-Joer... | Maul- a Kloekränkt...

Nummer 068 (24.02.2001)
Charisma... | STATEC: schumm dech! | Mémorial de la Déportation | Gaston Mathey † | eist neit Lidderbuch

Nummer 067 (27.01.2001)
Evolutioun? | Liewensgefährten? | Sprooch an Nationalitéit | eis Sprooch-Steng... | Merci, Mme Probst!

Nummer 066 (30.12.2000)
Franséisch? Däitsch? | Fern. Hoffmann † | Mäerercher... | Fling, flang! | Heng Leyder, | Baufdeg!

Nummer 065 (25.11.2000)
eis Sprooch zu MIERSCH | hie wëll??? | sot emol... | geklauten Theater | e rush fir de Bush? | léiwe Kleeschen! | Jud mat wat?

Nummer 064 (28.10.2000)
iwwer d'Griewer eraus... | Schrëft-Lëtzebuergesch | Kanner a Sprooch | bravo, Här Lamesch! | merci, Astrid Lulling! | keng Méi gescheit?

Nummer 063 (30.09.2000)
déi Déck an déi Kleng | Merci Grand-Duc JEAN, all Guddes Grand-Duc HENRI | muss dat sinn? | Mir hunn et jo...

Nummer 062 (26.06.2000)
Heemecht-Fändel-Sprooch | Industrie-Broochen? Brach! | Kanner-Wierder... | Pol Greisch: bravo! | "eise" Robert Schumann

Nummer 061 (27.05.2000)
authentescht MONUMENT... | sidd dir VU Clausen? | Nikla...Nicolas...Niklas | abeejo!

Nummer 060 (29.04.2000)
Nummer 60! | d'Sprooch vun der EU | äddi a merci | 10. Mee 1940-2000 | rubbelen oder krazen | de Roger Reckinger

Nummer 059 (25.03.2000)
Sites et Monuments, Naturmusee, Archeologie... | Léiwe Pappa SPOO! | ëmgedéint ass och gefuer... | Sprooch-Kriibs!

Nummer 058 (29.01.2000)
et gëtt Wieder | mir hu kee Rutsch! | e Knäip an eng Schläiss Ham... | Lepra? | Carlo Hemmer

Nummer 057 (31.12.1999)
Froen iwer eis Sprooch | Merci, Grand-Duc Jean | hoffen... a maachen!

Nummer 056 (27.11.1999)
a wann dir net gitt! | Alles Guddes Prënz Guillaume | Vill Gedäisch! | Wiehnachtsmann, klibber äis! | Vive d'Maus Kätti! | Firwat da Glühwäin? | Haxenowend?

Nummer 055 (21.10.1999)
e Kado fir d'Ekipp? | 170 Jor: Tunn Meyer! | Korrekturprogramm! | Dreck oder Müll? | Här Aloyse Raths, | Uertschaftsnimm...

Nummer 054 (25.09.1999)
wéi geet et virun? | Schriefweis a (k)een Enn? | eng Eu-Sprooch? | abeejo! | Hautschiers a Baschiers | mir wielen...

Nummer 053 (26.06.1999)
Schreifweislogik? | eng KROUN fir eis Sprooch | wiem seng Schold? | de Gast Schuller

Nummer 052 (29.05.1999)
merci, Pilo Fonck! | Lucien JACOBY | d'A.L. am Internet | majo dann!... | eng Baueresprooch? | mir si Kriddelesch

Nummer 051 (24.04.1999)
mat eiser Schreifweis ënnerwee... | eng Kummer = en Zëmmer! | majo dann!... | nët wei, mä wéi einfach!

Nummer 050 (27.03.1999)
5 Jor "Klack"... e laangen Dag | Sprooch a Schoul | Photo oder Foto? | gekräizte Wiirder | Majo dann...

Nummer 049 (27.02.1999)
16 Joer Sprooche-Gesetz | Wat een ower alles mam "un" ufänke kann! | "Opzäiten"... firwat nët? | Gekräitze Wiirder

Nummer 048 (30.01.1999)
de richtegen Numm | Merci, Stad Lëtzebuerg! | de Béierstupp | Apdikt | Nësszaang.. | den Här Roger Heymen | Wou sin dës Nimm?

Nummer 047 (28.12.1998)
en Hummer!... | all Guddes fir 1999 | an eis Kanner? | de Gaston Schuller | Kräïzwiirder? (Concours) | Merci...

Nummer 046 (28.11.1998)
Eis sproochlech Zoukonft | Mat der UGDA "eiser Lidder" | eis Kanner ruffen äis | Parteien a Sprooch | Bravo Bartréng! | Historesch Schëlter?

Nummer 045 (31.10.1998)
Allerséilen | Henri Rinnen | Dicks -175 Joer | zwéin - zwou - zwee? | "eis" Psalmen an d'Allerhellgen-Deeg

Nummer 044 (26.09.1998)
Stroosen-Nimm | Virun 100 Joer: J.A.Zinnen | Emile Borschette | Gedichter

Nummer 043 (30.05.1998)
Eist Lidderbuch | Iwwersetzungen | EBLUL... wat as dat?

Nummer 042 (25.04.1998)
"Schreibreform endgültig vor dem Aus" | Bravo, Réné KATHEISER! | de Raymond SCHAACK | de Professer Jos. HESS | de "participe présent"

Nummer 041 (28.03.1998)
da maacht mat! | eis Respekt MONSEIGNEUR | e Cadeau fir d'Kommioun | Superdreckskëscht a "Recycling" | AL-ASTI

Nummer 040 (28.02.1998)
Wëld-Brécken a Fräschen-Tunnellen | Mir brauchen en éierbaart lëtzebuergescht Schoulbuch! | Nagano... | Sprooch-Sprëchelcher | Franglais+Denglish Vizmates a Co.

Nummer 039 (31.01.1998)
Dialekt oder Sprooch? | Eis Sprooch | "Eise Papp am Himmel" zu Jerusalem | Ielwéng oder Ielwen | d'Kapesëtzung den Altweiberbal + de Karnevalprënz | Merci, Alain Atten | se non è vero..

Nummer 038 (29.12.1997)
Statistiken a sauer Mous...? | Am Numm vom Papp a vum Jong... oder Son? | Fir dat neit Jor | UGDA: Lëtzebuerger Lidder | Rout Lëscht - Gréng Lescht | Eis Resistenz

Nummer 037 (29.11.1997)
Christus... | Mat eiser Sprooch uechter d'Welt | Wat Saachen ee sou dorëmmer héiert | Rognon a Ris de veau Civet mat Girollen an Airellen | Alles geet, wann een nëmme wëllt! | Arlon oder Arel

Nummer 036 (25.10.1997)
Jänni a Männi... | Gedichter a Geschichten vum Jeanine Theis-Kauth | Firwat kee Schëld mat L? | Eis Psalmebuch zu Bayreuth | Nach eng Keier: Merci Post, merci Editus | A wou si mir?! | Concours

Nummer 035 (27.09.1997)
Merci Post an Editus! | äis as nët eis! | O, meng Modi, wat en Zodi... | den Texas Nuckes... | En neit Buch | De Michel Rodange a Clausen

Nummer 034 (28.06.1997)
Dann hëlleft emol mat... | Et ass ni ze spéit... | Emile Schmit a Josy Braun | E Bravo fir eis Post | E Bravo fir eis Scouten | Kee Bock op Smog? | Wat Suergen! | "al" Wiirder

Nummer 033 (31.05.1997)
Rodange-Renert-Jor zu Wolz | De Michael Jackson | Den Texas Nuckes | Rout Lescht (5) | Eis Fändel | Will REULAND | Bock op e coole Langage?

Nummer 032 (26.04.1997)
Kultur-Flantëssen! | Huet Dir dru geduercht | Rout Lëscht (4) | Gréng Lëscht (4) | Merci | Rodange a Renert zu Wolz | Wien as den Texasnuckes? | Dat neit Telephonsbuch

Nummer 031 (29.03.1997)
Rout Lëscht (3) | Gréng Lëscht (3) | Wie muss sech hei schummen? | Ursaache fir ze gebrauchen

Nummer 030 (22.02.1997)
Verstänneg oder rabbelkäppeg? | Gréng Lëscht (2) | "Auslännesch" ower nët "friem"! | Wësst dir... | E klengt Beispill... | Bau a Sproch-Substanz Rout Lëscht (4) | d'rout Duch...

Nummer 029 (25.01.1997)
Merci, Madame Minster! | typesch eiser Wiirder/Ausdréck | Nei Wiirder | d'trauernd Famill? | Bim Zeches | Näischt fir ongutt | Fir nozedenken

Nummer 028 (28.12.1996)
Fir nozedenken | 25 Joer Actioun Lëtzebuergesch | Bicher a Liesen | Radios-Emissiounen

Nummer 027 (30.11.1996)
Niklos-Kiirch a Mamer "Vicus" | Vrun 100 Joer huet den C.M. Spoo fir d'Lëtzebuergescht an der Châmber gewuddert | De Pol Greisch huet d'Sëlwer Plakette vun der "Actioun Lëtzebuergesch" kritt

Nummer 026 (26.10.1996)
Lëtzebuergesch Coursën | Eis Eire-Plaquette fir de Pol Greisch | Zwee Gedichter vum Tit Schroeder | D'AL op der Hierschtfoire | CHrëschtdag, CHrëschtmaart, CHrëscht/CHristian

Nummer 025 (28.09.1996)
Zevill an nët genuch... | d'AL op der Foire | Merci, Här Weirich! | eng Konkel...? |de Masswäin oder wéi de Fuuss sech ugestréckt hat | Mousel bréngt... de Rodange!

Nummer 024 (29.06.1996)
Spréechwiirder, Spréchelcher a Riedensaarten | e "chalumeau" oder eng "Ropzéi" | "Mir mache, gin, sin an d'Vakanz" | D'Plo mat den Uertschaftsnimm | Bravo! | abbee jo!

Nummer 023 (25.05.1996)
"Hebräisches" | de laangen "e" | Ëmwelt? | Vum Bësch a sénge Beem... | Dem Summer entgéint | Firwat... oder firwat nët? | d'Psalmen op Lëtzebuergesch

Nummer 022 (27.04.1996)
Eis Sprooch geet op! | Vum klengen Duerf am Gréngewald | Eis Sprooch um DNR = 102,9 / 104,2

Nummer 021 (30.03.1996)
Et knäppt a kéngt | De waakregen Hues | Abrëll | D'Fréijor ronderëm d'Schoul

Nummer 020 (24.02.1996)
Sot emol zu deenen "um Radio"...

Nummer 019 (27.01.1996)
Geckege Spierkel | Fuesend | 25 Joer fir Eis Sprooch | Kulturjor an eisen Nationale Litteraturarchiv | Këddel mech | Lëtzebuergesch am Kulturjor

Nummer 018 (23.12.1995)
Gebräicher-Heem-lechkeet + Zefriddenheet | Däiwelskrees | iwer de Kalenner... kalennert! | "Hënt ëm Hallefnuecht" | Psalmen op Lëtzebuergesch | t' as Wanter | de Bancomat | O Hunneg, gët mer Hunneg!

Nummer 017 (26.11.1995)
ët wäinuecht séier?! | Chrëscht- oder Krëscht? | Eng flott Iddi | Sëlwer Plack "Dick-Rodange-Lentz" | De Klees-che kënnt nët iwwerall | 1) Eislécker Erënnerungen 2) Stater Stëbs | Lieweg Sprooch! | Lëtzebuergesch schreiwe léieren!

Nummer 016 (28.10.1995)
eng verluppte Gelënheet! | traurend Famill = am Trauer! | Rondrëm d'Nëss | Nëes a ...Genoss! | Lëtzebuergesch op eise Griewer - firwat nët? | knipsen oder pëtzen? | Stëmmches gi mer

Nummer 015 (30.09.1995)
Eis Sprooch an d'Schoul | Verbruetheeten | Eng flott Experienz | Kannerzeitung - Kanner schreiwen | De Knipset | d'PSALMEN (150!) op lëtzebuergesch

Nummer 014 (24.06.1995)
"E Summer wéi eng Saang" | Gehaansquénkelcher... | Pissenlit | Al Haiser | Bimbam | E puer al Wiederregelen | Ëm de Gehaansdag...

Nummer 013 (27.05.1995)
Et wpr esou ëm d'Paischten | E Sprooch-Monument fir d'Kulturjor 1995: déi 150 Psalmen op Lëtzebuergesch | Madame hut Dir Afennëss? | Dem Michel Rodange säi Gebuurtshaus | De Summer kënnt... | Bimbam

Nummer 012 (29.04.1995)
... a firwat da "Maikäfer"? | de Mee: Sprooch a Sprëch | Vru 50 Joer | Will Reuland, Fernand Lornag, Jeanine Theis-Kauth | "Et hues äis vill Spaass gemaach" | Bim... bam! | Léif Mamm, ech wees ët nët ze son... | Iess-Kultur as och eng Kulturform!

Nummer 011 (01.04.1995)
Zevill an nët genuch | Concours fir Abrëllsgecken | Eis Sprooch an d'Ouschterzäit | Reimen... a keimen

Nummer 010 (25.02.1995)
Fasenacht... helau? | A wéi sot dir? | Fuesend Tragik | Altweiber-Bal? | Verwuerelter | Lëtzebuergesch als Sprooche-Cours

Nummer 009 (28.01.1995)
D'Lëtzebuerger „francophon“? | An eegener Saach... | Wat froen d'Touristen iwwert eis Sprooch? | Eis Miseler Sprooch | D'Sprooch am „frieme“ Land

Nummer 008 (26.03.1994)
Auslänner-„Integratioun“ | Musse mer iwwer eis Sprooch polemiséieren? | Karsamschdeg, ower nët Ouschtersamschdeg | En neie Prësident fir d'„Actioun Lëtzebuergesch“

Nummer 007 (26.02.1994)
Eis Schreifweis | Typesch „eiser“ Duebel-Lauter | Wéini a woufir duebel Vokalen? | Den e... e Suergekand! | De Schluss - d - t - b - p - f - w ... | g oder ch hannen? | v ofer f am Ufank? | j oder jh | Apostroph... | de queeschen „n“ | Grouss oder kleng

Nummer 006 (29.01.1994)
10 Joer Sprooch-Gesetz | Zäitschrëft „Eis Sprooch“ | E grousse Merci... | Eng op s'Schnuff! | e Stuel... | Pohunne-Sprooch! | Eis Gemengen | Krëppebësser

Nummer 005 (27.11.1993)
Chrëschtdag oder Krëschtdag? | Stroossen-Nimm | „Elliptesch Ausdréck“...typesch! | Vill Gléck! | Eise Rodange... | „Si schwatten, an hien ouss.“

Nummer 004 (30.10.1993)
Är Gedichter an Texter | firwat?? | Gebeemtes vum Krautmaart | Panewippchen! | Bravo, Här Leesch! | Ëm Allerséilen | Komparativ a „participe présent“ | Merci!

Nummer 003 (25.09.1993)
Äerdeg Dammen! | Merci, Här Uhres! | Zack + DNR | Bisserweg? | As gereimt gedicht? | Mir gi „stëmmen“ | „Wat solle mer spillen?“ | Emgedréint Integratioun

Nummer 002 (31.07.1993)
Quiz-Froen? | ZRÉCK? | Wat d'Mamm äis geléiert | Virun honnert Joer as de Mëchel Lentz gestuerwen | Sprooch-Hëllef | e Merci... | E Requiem vum Photograph | Eng Lëtzebuerger Sprooch-Akademie?

Nummer 001 (26.06.1993)
Fir den 100. Gebuurtsdag vum Max Goergen | Spëtzt d'Oueren! | Maacht mat! | Et geet och op Lëtzebuergesch... | „typesch“