Actioun Lëtzebuergesch - Eis Sprooch a.s.b.l.

Politesch, reliéis, a philosophesch neutral - Gegrënnt 1971

Eng Vereenegung fir eiser Sprooch op all verstänneg Fassong ze hëllefen, an hir iwwerall do déi Rechter ze verschafen, déi si zegutt huet

Member ginn

Ënnerstëtzt eis Sprooch a gitt Member vun der Actioun Lëtzebuergesch!

- Iwwerweist 15€ op de Kont: CCPLLULL IBAN LU75 1111 0066 4448 0000
- Schéckt äis Är Postadress mat enger E-Mail: actioun@letzebuergesch.lu


Kontakt

Schreift äis eng E-mail un actioun@letzebuergesch.lu
oder besicht äis op Facebook: https://www.facebook.com/actioun.letzebuergesch

D'Gebai mat eisem Büro läit net direkt un der Strooss an ass nëmmen iwwer privaten Terrain ze erreechen.


En halleft Jorhonnert Asaz fir eis Sprooch

1971 gegrënnt mat dem Zweck fir alles anzetrieden, wat lëtzebuergesch ass, apaart fir d'Sprooch, geschwat a geschriwwen.

Zënter méi wéi 45 Joer setzt si sech konsequent duerfir an, datt d'lëtzebuerger Sprooch déi Plaz an eiser Gesellschaft kritt, déi hir zousteet. Zënterhier ass immens villes a punkto geschriwwent Lëtze-buergesch geschitt.

Deemools gouf et nach praktesch keng Sproochecoursën, wou eis auslännesch Matbierger eis Sprooch léiere konnten, an eisen Zeitunge stoung knapps ee Wuert op Lëtzebuergesch, an der Kierch gouf nëmmen op Däitsch gebiet. D'Annoncë fir frou an traureg Evenementer waren op Franséisch, heinansdo op Däitsch ma praktesch ni op Lëtzebuergesch. D'Stroosseschëlter hate just déi offiziell Bezeechnung op Franséisch an am Kadaster war alles verdäitscht.

Déi Responsabel vun der AL hunn op all deene Gebitter den Ustouss ginn, datt eis Sprooch hei am Land déi Plaz soll kréien, déi hir zousteet. Sou ass et ë.a. där konsequenter Aarbecht vun de Membere vun der AL ze verdanken, datt 1984 d'Sproochegesetz an der Chamber gestëmmt gouf, dat dem Lëtzebuergeschen en offizielle Statut ginn huet. Mir kënne mat Recht houfreg dodrop sinn!


Grad haut muss d'Saach vum „Lëtzebuergesche“ viru goen!

Ee Punkt läit äis dobäi ganz besonnesch um Häerz. Haut liewen a schaffen zu Lëtzebuerg vill Leit, déi eis Sprooch net schwätzen. Deenen, déi eis Sprooch wëlle léieren, musse mir duerch méi a besser Coursën hëllefen, mä och mat méi Präsenz vum Lëtzebuergeschen am Alldagsliewen. D'Sprooch ass e wichtege Facteur fir d'Integratioun.

En anert Uleies brennt äis op der Zong: d’Verfassung! D'AL fuerdert zënter Joeren, datt d'Lëtzebuergescht als Sprooch - nieft dem Fändel, dem Staatswopen an der Nationalhymn - an d'Constitutioun stoe komme muss. Esou wéi et den Ament am Artikel 4 (1) virgesinn ass, kënne mir absolutt dermat d'accord sinn: „La langue du Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l'emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande.“

Déi Formuléierung gëtt eiser Sprooch dee Stellewäert, deen hir zousteet: Si gëtt déi offiziell Sprooch vum Land a vun alle Leit, déi hei wunnen, Lëtzebuerger an Net-Lëtzebuerger. Datt nieft dem Lëtzebuergeschen och d'Däitscht an d'Franséischt vrun allem am administrative Beräich gebraucht ginn, ass absolutt an der Rei. Natierlech spillt och Englesch eng ëmmer méi grouss Roll als Weltsprooch an als déi éischt Friemsprooch vu villen Auslänner, déi heihinner wunne kommen.


Comité 2018

President:

Claude BACHE

Vize-President:

Lex ROTH

Sekretär:

Patrick KAELL

Caissier:

Alexis KLEIN

Memberen:

Mariette ATTEN-HAAG

Fred KEUP

Romain WACHTER

Vic WEBER

Tom WEIDIG

Administratioun:

Maryse WEIRIG